Política de Privacitat

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT D'EL QUE S'ESTABLEIX EN LA LLEI 34/2002, D'11 DE JULIOL,

DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment d'el que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), s'informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL: Bernat Alonso Masanas - Gràfiques Forte

CIF / NIF 47977909R

DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL: C/ de l'Urgell, 78, 08186 Lliçà d'Amunt

TELÈFON: 938414054 - 665775386

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@grafiquesforte.cat

ADREÇA WEB: https://www.grafiquesforte.cat

 

I.INFORMACIÓ EN COMPLIMENT D'EL QUE S'ESTABLEIX EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

1.     PRINCIPI D'INFORMACIÓ

En compliment d'el que s'estableix en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, *LOPD), l'informem de manera expressa, precís i inequívoc que els dates facilitats per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d'aquests, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de *BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE*, degudament notificats en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i complement de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada d'aquesta.

Així mateix, en compliment d'el que s'estableix en la citada LOPD i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d'enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D'igual manera, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què l'autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents:

 

a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma;

 

b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

2.     PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte en la nostra pàgina web.

3.     CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L'emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessàries per a la prestació de serveis derivada d'aquesta.

4.     PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense mediar la seva  autorització, i per a això, respondrà personalment enfront de BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE., els afectats o interessats, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si escau, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d'aquesta circumstància.

BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE -  no recull dades de persones menors de dibuit anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de divuit anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d'aquests, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement de tal circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment a el que s'estableix en l'article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE, els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5.     PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu haver de guardar-los i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6.     EXERCICI DE DRETS

En compliment d'el que s'estableix en la *LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

7.     RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és BERNAT ALONSO MASANAS - GRÀFIQUES FORTE, amb direcció a l'efecte de notificacions en Carrer de l'Urgell 78, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona.

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon

Tots els drets reservats. Gràfiques Forte 2021 ®